222491 PPD23-039_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила", реф. № PPD 19-065, регистрирана под № 01467-2019-0045 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел с № 125164, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1[1] от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 23-039. Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда след проведена предходна процедура със същия предмет и с реф. № PPD 19-065, в резултат на която са сключени рамковите споразумения.   [1] РС е сключено на основание проведена процедура, открита с Решение № 19-065-1/ 10.06.2019 г., поради което на основание § 131, ал. 2  от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗОП г. (ДВ бр. 107 от 18 декември 2020 г.) за обществените поръчки, чието възлагане е започнало до 31 декември 2019 г. включително, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. В този смисъл е и МУ на АОП № 1/06.01.2020 г. В тази връзка всички посочени правни основания са съгласно редакцията на ЗОП и ППЗОП до 1.11.2019 г.
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
29 юни 2023 11:32
Подаване на оферти:
29 юни 2023 13:00 — 17 юли 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 7 сеп 2023 10:36

PPD 23-039 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

икона на файл PPD 23-039 Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 230 Kb


Публикувано на: 28 юли 2023 9:31

PPD23-039_Препис с решение за избор на изпълнител и доклада от работатата на комисията

икона на файл PPD23-039_Препис с решение на УС на ЕРМ Запад.pdf 438 Kb

икона на файл PPD23-039_Доклад комисия_z.pdf 858 Kb


Публикувано на: 29 юни 2023 11:29

PPD 23-039 Покана за участие с приложения към нея

икона на файл PPD 23-039 Покана.pdf 859 Kb

икона на файл PPD 23-039 Приложения покана.docx 189 Kb